súťaž

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb účastníkov zapojených do súťaže ,, Veľká novoročná súťaž s Pizzujeme ,, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je evidencia účastníkov zapojených do súťaže. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby:

  • o právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich s dotknutej osoby
  • o právo na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • o právo na prenosnosť osobných údajov
  • o právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
  • o právo namietať v oprávnený záujem Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom zverejnenia výhercu súťaže na sociálnych sieťach Facebook a Instagram alebo na webovom sídle prevádzkovateľa (www.pizzujeme.eu) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – spracúvanie je podmienené súhlasom ,,výhercu,, súťaže.